تبلیغات
هیئت تیر اندازی با کمان خرمدره - گامهای ده گانه تیر اندازی با کمان
سه شنبه 16 شهریور 1389

گامهای ده گانه تیر اندازی با کمان

   نوشته شده توسط: احسان    

قبل از هر چیز ورزشکار مبتدی باید این اصل مهم را ملکه ذهن خود نماید که : موفقیت نهائی از آن کسی است که با مطالعه ، تمرین و حوصله یک ورزش را شروع کند و در تمام مراحل کار، بر روی آنچه مربی بر آنها تاکید دارد تمرکز و ممارست نماید و هرگز نظر خود را مقدم بر نظر مربی نداند ، چرا که هرگز کسی بدون شاگردی نمودن مربی نمیشود و مربیان خوب همان شاگردان باهوش و با پشتکار قدیم هستند که با صرف وقت و هزینه و عمر ، علم و تجربه را آمیخته و در اختیار ورزشکار جدید قرار میدهد. شاگرد کمان قبل ازاینکه اقدام به تهیه کمان نماید باید بداند که در این ورزش راست دست است یا چپ دست. غالباٌ چشم تکلیف نهائی را روشن میکند. بدین معنی که اگر چشم غالب شما چشم راست شماست پس در تیراندازی با کمان نیز راست دست خواهید بود یعنی با دست راست زه را کشیده و با دست چپ کمان را نگه میدارید و برعکس. که در اکثر موارد تناقضی وجود ندارد.مشکل زمانی بوجود می آید که چشم غالب چشم چپ ولی شاگرد راست دست باشد ( و یا برعکس ) که دیگر کار تعیین چپ یا راست دستی را مربی با توجه به فیزیک بدن و قدرت بینائی شاگرد تعیین می نماید. که مربیان صاحب نام باز هم چشم غالب را ملاک قرار داده و به شاگرد یاد میدهند چگونه با دست مغلوب خود خوب تیراندازی نماید. در ضمن لزومی ندارد هنگام نشانه روی یکی از چشمانتان را ببندید. ساده ترین روش تعیین چشم غالب این است که شما انگشت اشاره خود بر روی جسمی که دور از شما و درست در مقابلتان است نگه دارید و با چشمان باز به آن نگاه کنید. حال یکی از چشمها راببندید ، اگر انگشت شما نسبت به آن جسم جابجا شده ، چشم بسته چشم غالب شماست. این کار را با چشم دیگرتان هم امتحان کنید تا نتیجه مطمئن تر شود.
تیراندازی صحیح ده گام دارد که به ترتیب و صحیح باید انجام گیرد و نقص هر یک از گامها باعث عدم موفقیت تیرانداز میگردد.
نکته بسیار مهم: حتی سبکترین کمانها برای فردی که هنوز این ده گام را یاد نگرفته توصیه نمیشود. این یک اصل مهم است که شما کار را با یک لوله به اصطلاح سبز که دو سر آن با یک بند غیر الاستیک ضخیم به قطر حداقل 3 میلیمتر طوری به هم وصل شده که شبیه کمان است شروع کنید. طول اولیه لوله به اندازه فاصله نوک انگشتان دو دست در حالیکه کاملاٌ کشیده هستند باشد. تا زمانیکه حالت صحیح ده گام شما با استفاده از لوله توسط مربی تائید نشده به سراغ کمان نروید. اگر در منزل تمرینات خود را ادامه میدهید استفاده از یک آینه عمود و یکی موازی سطح بدن شما و یا استفاده از دوربین فیلمبرداری و یا نظارت یک نفر ناظر وارد به اصول زیر ، بسیار کارساز و کمک خواهد بود.
گام اول : ایستادن صحیح ( در افرادی که دارای دو پای سالم و بدون معلولیت اندام و ستون فقرات هستند.) : هنگام تیراندازی همیشه خطی بر روی زمین به موازات سطح سیبل کشیده میشود که خط آتش نام دارد . تیرانداز باید طوری بایستد که خط آتش از بین دو پایش بگذرد ، یعنی موازی سطح سیبل نمی ایستد بلکه عمود بر سطح سیبل قرار گرفته و صورتش را بطرف سیبل میگرداند ، انگشتان شست هر دو پا موازی هم قرار میگیرند. ایستادن صحیح مستلزم رفتن به یک وضعیت پیچیده نیست بلکه بسیار ساده ، کافیست پاها را به اندازه عرض شانه باز نموده و بدن عمود بر زمین قرار گیرد در حالیکه وزن بدن بر روی هر دو پا به یک اندازه تقسیم گردد. ستون فقرات مستقیم عمود برزمین و سر و گردن در امتداد آن بدون تنش و فشار در وضعیتی کاملاٌ نرم و راحت.
گام دوم : نحوه قرار گرفتن انگشتان بر روی زه کمان : زه کمان با سه انگشت کشیده میشود ، نه بیشتر و نه کمتر. بدین شکل که انگشت اشاره در بالای ته تیر و انگشت میانی و انگشتری در زیر ته تیر ، زه را گرفته و در حالیکه پشت دست کاملاٌ صاف و در امتداد ساعد است زه را با بند اول انگشت میانی که بلندترین انگشت است و نرمهً انگشتان اشاره و انگشتری که قدری کوتاه تر هستند میگیریم.
گام سوم: نحوه قرار گرفتن دست بر روی کمان: هرگز قبضه کمان را چنگ نمیزنیم و آنرا محکم در دست نمیگیریم .محل قرار گرفتن قبضه کمان بر روی خطی است که وسط مچ دست را به میان دو انگشت شست و اشاره وصل میکند که بعنوان خط فشار نامگذاری میشود که فشار کمان بر روی این خط باید بطور مساوی پخش شود.
گام چهارم :نحوه قرار گرفتن بازو و شانه ها هنگام تیراندازی : بازوئی که کمان را گرفته از ناحیه مچ و مفصل آرنج باید آنقدر به طرف داخل و پائین بچرخد که زه نکشیدهً کمان به ساعد وآرنج نچسبد . شانه ها باید عمود بر ستون فقرات و در امتداد هم و کاملاٌ شل و رها در مفصل خود قرارداشته باشند ، نه قوز کرده و نه بالا کشیده باشند
گام پنجم :نحوه کشیدن زه : زه را در امتداد بازو و خط افق آنقدر میکشید تا انگشت اشاره شما در محل لنگرگاه ، زیر استخوان فک (که قبلاٌ به کمک مربی آنرا یافته اید) قرار گیرد طوریکه حتماٌ زه چانه شما را در منطقه مرجع لمس کند. (منطقه مرجع ، کل ناحیه تماس زه با چانه است که از وسط چانه تا فاصله یک اینچی آن است نه بیشتر) . چون با استفاده از عضلات کتف باید زه را کشید ، هنگام کشش زه استخوانهای کتف واقع در پشت شانه ها به هم نزدیک میگردند.
تیرانداز باید همواره عضلات غیر مرتبط با کارش کاملاٌ شل و رها باشند و به هنگام کشش زه راست ایستاده و بدنش بدون انقباض و تنش باشد و تا حد امکان شانه هایش را پائین و در یک راستا نگه دارد.
گام ششم :نحوه قرار گرفتن زه کمان بر روی صورت : بهترین محل برای زه کمان بر روی صورت وسط چانه و لب و بینی است ولی با توجه به تنوع آناتومی فک در بین افراد ، زه را میتوان حداکثر یک اینچ از وسط چانه فاصله داد به شکلی که کنار چانه را لمس کند ولی وسط بینی را نیز باید لمس نماید. در حالیکه دندانها بدون فشار روی هم قرار دارند انگشت اشاره زیر نسج سخت استخوان فک در محل لنگر گاه قرار میگیرد.
توجه: هنگام تیراندازی از جویدن تنقلات و آدامس بشدت بپرهیزید.
گام هفتم : نحوه نگهداری کمان هنگام کشش زه : در محل اتصال انگشتان به پشت دست ، چهار مفصل استخوانی تقریباٌ در یک ردیف قرار دارند ، خط فرضی که این چهار مفصل را به هم وصل میکند ، با خط مرکزی کمان باید زاویه ای بین 30 تا 45 درجه بسازد ، نه کمتر و نه بیشتر که هر یک میتواند موجب آسیب جدی به استخوانهای مفصلی مچ و یا مفصل انگشت شست گردد.هنگام کشش زه باید تمام پنج انگشتی که کمان را گرفته اند کاملاٌ شل ورها باشند.
ممکن است انگشت شست و اشاره به نرمی یکدیگر را لمس کنند.هرگز شانه ها را بالا ندهید.
گام هشتم : نشانه گیری : نشانه گیری توسط چشم غالب انجام میشود . شما میتوانید چشم دیگرتان را ببندید و یا اگر راحت هستید آنرا نیز باز بگذارید. تکمه یا حلقه نشانه یاب (سایت) را بر روی هدف تنظیم کنید. گام نهم : رها نمودن تیر : حالا قرارنیست کاری انجام دهید فقط و فقط کافیست انگشتانی که زه را کشیده اند شل شوند و اجازه دهید زه از روی انگشتان شما سر بخورد ، در حالیکه استخوانهای کتف توسط عضلات کتف هنوز بطرف هم کشیده میشوند ، بنا بر این ، دستی که زه را میکشد ، پس از رها شدن تیر، به طرف عقب پرتاب میشود و کمان بآرامی در دست شما بطرف پائین( کمانی که استابیلایزر دارد) و یا بطرف بالا (کمان بدون استابیلایزر) میچرخد.
گام دهم : تعقیب تیر با نگاه تا زمان اصابت به هدف : پس از رها شدن تیر بدون اینکه هیچ حرکتی نمائید با چشمانتان تیر را تا اصابت به هدف دنبال کنید و تصور کنید تا لحظه اصابت تیر به هدف با چشم آنرا هدایت میکنید. سپس بآرامی دستهایتان را پس از یک نفس عمیق پائین بیاورید.
پس از تیراندازی وضعیت پاها را تغیر ندهید و پس از 10 تا 20 ثانیه استراحت و تمرکز برای تیر بعدی اقدام نمائید .


 


What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 14 مرداد 1396 12:03 ق.ظ
Good info. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).
I've bookmarked it for later!
Can you grow taller with exercise?
سه شنبه 10 مرداد 1396 03:32 ق.ظ
Hello all, here every person is sharing these kinds of know-how, thus it's nice to read this blog, and I used
to go to see this weblog everyday.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:50 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognise
what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my web site =).

We may have a hyperlink trade contract between us
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر